Privacy beleid INFRA Lanaken

INFRA Lanaken neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document over ons Privacy Beleid lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van onze vereniging op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Als fotoclub vervult het de rol van verwerking verantwoordelijke. Wij nemen uw gegevens op, verwerken in eigen naam en voor eigen rekening.

Verwerking verantwoordelijke De verantwoordelijke voor de verwerking is INFRA Lanaken, Ganzepoel 8, 3620 Lanaken Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via een schrijven naar bovenstaande adres of via email naar: infra.lanaken@gmail.com. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt INFRA Lanaken gegevens? Ze verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u jaarlijks uw lidmaatschap aanvraagt of vernieuwd. Tevens verzamelen wij gegevens als u deelneemt aan onze jaarlijkse fotowedstrijden en/of een opleiding of informatievergadering bijwoont waarvoor u moet inschrijven. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen in het kader van onze activiteiten als vereniging van en voor de amateur – fotografen

Welke gegevens verzamelt en verwerkt INFRA Lanaken? INFRA Lanaken verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van een contactopname zoals hierboven gestipuleerd meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoongegevens. Daarnaast noteren wij ook de fotoclub waarvan u lid bent en de fotogegevens van de beeldproducties die meedoen aan onze activiteiten. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en/of formulieren invult. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt INFRA Lanaken gegevens? De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet. Bij leden verwerken wij deze gegevens voor ledenbeheer, met name de informatie die wij U brengen aan de hand van een nieuwsbrief of enig andere informatiebron. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, en de veranderingen die plaatsvinden zowel binnen de vereniging als in ruimere context binnen de fotowereld niet limitatief opgesomd. Voor alle ex-leden en potentiele leden (prospecten) verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze doelstelling uit te dragen. Aan potentiele leden zullen wij bij een eerste contact uitdrukkelijk vragen om hen ook in de toekomst te mogen benaderen. Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door INFRA Lanaken? In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de relatie die wij met u hebben of hadden als gevolg van uw lidmaatschap. De verwerking en het gebruik van uw gegevens als lid, ex-lid of potentieel lid van INFRA Lanaken is mede-ondersteund door onze vrijheid van informatieverstrekking. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden? Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van INFRA Lanaken In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd. U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door INFRA Lanaken voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten die door ons georganiseerd worden of waaraan ze haar medewerking toekent, kan u dit melden via een bericht op het mail adres: Infra.lanaken@gmail.com of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt. U kan steeds de gegevens die wij over u hebben, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via e-mail op het adres: infra.lanaken@gmail.com, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen INFRA Lanaken behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan de gebruikers worden gemeld.

29/08/2018 versie 001 INFRA Lanaken, Ganzepoel 8, 3620 Lanaken email: infra.lanaken@gmail.com